ทำวีซ่าจีน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาอ่านกันก่อนไปทำ จะได้ไม่เสียเวลา

ทำวีซ่าจีน

การยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ ที่กำหนดโดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่มีศักยภาพในการสมัคร ควรกำหนดประเภทของวีซ่าที่ต้องการก่อน เนื่องจากมีวีซ่าประเภทต่างๆ ให้เลือก ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือการทำงาน ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประเภทวีซ่า และข้อกำหนดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง สามารถดูได้จากประกาศ และแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการของสถานทูต

ขั้นตอนการขอวีซ่าได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลายประเภท ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วน รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า จากการอัปเดตล่าสุด สถานทูตได้ปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในประสบการณ์การสมัครที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผู้เดินทางจำเป็นต้องติดตามระเบียบการยื่นขอวีซ่าล่าสุดอยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คำแถลงอย่างเป็นทางการของสถานทูตให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน เอกสารที่จำเป็น และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความร่วมมือกับสถานทูตจีน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการประกันว่าการยื่นขอวีซ่าจะประสบความสำเร็จ

สารบัญ

1. เกณฑ์คุณสมบัติ

2. ประเภทของวีซ่าจีน

3. เอกสารที่จำเป็น

4. ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

5. ระยะเวลาดำเนินการ

6. การรับ และจัดส่งวีซ่า

7. ข้อมูลสถานทูต และสถานกงสุล

8. คำถามที่พบบ่อย

เกณฑ์คุณสมบัติ

เมื่อยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับสัญชาติ วัตถุประสงค์ในการมาเยือน อายุหนังสือเดินทาง และบันทึกวีซ่าก่อนหน้า การทำความเข้าใจข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการสมัครที่ปราศจากปัญหา

ข้อกำหนดด้านสัญชาติ

ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสมัครผ่านสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ควรแสดงหลักฐานการอยู่อาศัยตามกฎหมาย หรือสถานะการพำนักของตน

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม จะเป็นตัวกำหนดประเภทวีซ่าที่ควรสมัคร หมวดหมู่ต่างๆ มีตั้งแต่นักท่องเที่ยวไปจนถึงธุรกิจ และการพบปะสังสรรค์ในครอบครัว ตัวอย่างเช่น สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองจีนสามารถยื่นขอวีซ่า Q1 หรือ Q2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม/รวมตัวใหม่ได้

ความถูกต้องของหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางของผู้สมัคร จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่วางแผนการเดินทาง นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อยสองหน้า หนังสือเดินทางที่ไม่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ จะไม่ได้รับการยอมรับในการยื่นขอวีซ่า

วีซ่าครั้งก่อน

ผู้ที่เคยออกวีซ่าจีนมาก่อนหน้านี้ อาจเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร หากมีการเก็บลายนิ้วมือภายในห้าปีที่ผ่านมา โดยใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกันที่สถานทูตจีนในประเทศไทย หรือศูนย์บริการรับยื่นวีซ่าจีนในกรุงเทพฯ ผู้สมัครที่บันทึกลายนิ้วมือ อาจได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้ในการสมัครครั้งต่อไป

ประเภทของวีซ่าจีน

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย รองรับวัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเภทต้องใช้วีซ่าเฉพาะประเภท ด้านล่างนี้คือวีซ่าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน

วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่า L)

วีซ่านักท่องเที่ยว หรือวีซ่า L ถูกกำหนดไว้สำหรับบุคคลที่วางแผนจะมาเยือนประเทศจีนเพื่อพักผ่อน โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการจองตั๋วไปกลับ และการจองโรงแรม และข้อกำหนด และขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าจีนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการเดินทาง

วีซ่าธุรกิจ (M Visa)

วีซ่าธุรกิจ หรือที่เรียกว่าวีซ่า M ออกให้แก่ผู้ที่เดินทาง เพื่อการค้า หรือกิจกรรมทางการค้า จำเป็นต้องมีหลักฐานคำเชิญจากธุรกิจ หรือคู่ค้าชาวจีน คุณสามารถตรวจสอบประเภท และข้อกำหนดของวีซ่าที่เกี่ยวข้องก่อนสมัคร

วีซ่าทำงาน (Z Visa)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่า Z มีความเหมาะสม ผู้สมัครจะต้องได้งานกับนายจ้างชาวจีน และได้รับจดหมายเชิญ และใบอนุญาตทำงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ขั้นตอนโดยละเอียดมีอยู่ในหน้าสถานทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขอวีซ่า

วีซ่านักเรียน (วีซ่า X)

ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ วีซ่านักเรียนมีหมวดหมู่ X1 และ X2 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษา จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน และหลักฐานการมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการศึกษา ถือเป็นข้อกำหนดที่สำคัญ

วีซ่ารวมครอบครัว (วีซ่า Q)

วีซ่ารวมครอบครัวมีสองประเภทย่อย : ไตรมาสที่ 1 สำหรับการพบปะครอบครัวที่มีระยะเวลานานกว่า 180 วัน และไตรมาสที่ 2 สำหรับการอยู่รวมกันระยะสั้นกว่า วีซ่าเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเยี่ยมญาติชาวจีน และจำเป็นต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร หากต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดวีซ่า และขั้นตอนการดำเนินการได้

เอกสารที่จำเป็น

ในการยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารชุดที่ครอบคลุม เอกสารเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการดำเนินการ และการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าในที่สุด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจีนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ควรพิมพ์แบบฟอร์ม ลงนาม และส่งแบบฟอร์มพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ แบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การยื่นขอวีซ่าล่าช้า หรือถูกปฏิเสธ

หนังสือเดินทาง และสำเนา

หนังสือเดินทางปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อยหกเดือน และต้องมีหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้า ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาหน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง และหน้ารูปถ่ายหากแยกกัน วีซ่าบางประเภทจำเป็นต้องมีสำเนาวีซ่าจีนครั้งก่อนด้วย

ข้อมูลจำเพาะของรูปถ่าย

จำเป็นต้องมีรูปถ่ายหนังสือเดินทางสีล่าสุดหนึ่งรูปบนพื้นหลังสีขาว ขนาดควรเป็น 48 มม. x 33 มม. โดยมีความกว้างของศีรษะระหว่าง 15 มม. ถึง 22 มม. และความยาวส่วนหัวระหว่าง 28 มม. ถึง 33 มม. ภาพถ่ายจะต้องไม่มีแสงจ้า หรือเงาโดยมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจน

เอกสารประกอบ

สิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

 • วีซ่าท่องเที่ยว : หลักฐานการเตรียมการเดินทางรวมถึงการจองโรงแรม และกำหนดการเดินทางเที่ยวบิน
 • วีซ่าธุรกิจ : คำเชิญจากบริษัทจีน หรือจดหมายจากนายจ้างของผู้สมัคร ที่ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม
 • วีซ่านักเรียน : ประกาศการรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาของจีน

หนังสือเชิญประชุม

สำหรับวีซ่าบางประเภท อาจต้องมีจดหมายเชิญจากเจ้าบ้าน บริษัท หรือสถาบันของจีน โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเยี่ยมชม วันที่ และความสัมพันธ์กับผู้สมัคร จดหมายควรให้ข้อมูลติดต่อ และหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศจีนในประเทศไทย เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน ประกอบด้วย การนัดหมายออนไลน์ การส่งเอกสารที่จำเป็น การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และการรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์

การนัดหมายออนไลน์

ผู้สมัครจะต้องนัดหมายทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีช่องสำหรับยื่นเอกสาร และรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ควรพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และนำไปที่ศูนย์

การยื่นคำร้องขอวีซ่า

นักท่องเที่ยวจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และรวบรวมเอกสารประกอบที่จำเป็น การสมัคร และเอกสารจะต้องยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์วีซ่าในวันที่นัดหมาย จำเป็นต้องปฏิบัติตามรายการตรวจสอบที่สถานทูตจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า

การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า และควรชำระเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ ได้แก่ เงินสด บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ผู้สมัครควรเตรียมการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามอัตราปัจจุบัน ที่สถานทูตระบุไว้

การรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 14 ถึง 70 ปี จะต้องรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และกลุ่มอายุบางกลุ่ม ซึ่งอาจได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ระยะเวลาดำเนินการ

เมื่อยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย ผู้สมัครควรคำนึงถึงเวลาดำเนินการต่างๆ ที่บังคับใช้ เวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เลือก ด้านล่างนี้เป็นโครงร่างโดยย่อของกรอบเวลาที่คาดหวังสำหรับบริการมาตรฐาน และบริการเร่งด่วน

บริการปกติ

 • การดำเนินการมาตรฐานสำหรับวีซ่าจีนมักใช้เวลา 4 วันทำการ อย่างไรก็ตาม เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

บริการด่วน

 • สำหรับสถานการณ์เร่งด่วน มีบริการด่วน ซึ่งจะช่วยลดเวลาดำเนินการลงเหลือ 2 หรือ 3 วันทำการ บริการนี้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และการอนุมัติมีเงื่อนไขตามการประเมินของสถานทูตจีน

บริการเร่งด่วน

 • ในสถานการณ์ที่ต้องเดินทางด่วน ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการเร่งด่วนได้ที่สถานทูตจีน ซึ่งส่งผลให้ดำเนินการขอวีซ่าได้ภายใน 1 วันทำการ

โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษ เวลาในการดำเนินการอาจมีการขยายออกไป ผู้สนใจสมัครควรพิจารณาถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวางแผนการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทันเวลา นักเดินทางควรยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางที่ต้องการ สำหรับข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่าโดยละเอียด และครอบคลุม โปรดดูข้อมูลที่สถานทูตจีนในประเทศไทย และศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนในกรุงเทพฯ ให้ไว้

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการดำเนินการขอวีซ่าอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และกำหนดเวลานัดหมาย เพื่อป้องกันความล่าช้าในการดำเนินการโดยไม่จำเป็น

การรับ และจัดส่งวีซ่า

เมื่อยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย ผู้สมัครควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการรับวีซ่า และทางเลือกในการจัดส่งหลังจากดำเนินการขอวีซ่าเสร็จสิ้น

การเก็บวีซ่า

ผู้สมัครสามารถรับวีซ่าจีนได้ด้วยตนเอง จากศูนย์บริการรับยื่นวีซ่าจีนที่กำหนด เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่ได้รับระหว่างการส่งใบสมัคร โดยปกติแล้วจะกำหนดเวลาในการรับพัสดุ และผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ อาจมีความล่าช้าเนื่องจากวันหยุดราชการของจีน และไทย

ตัวเลือกการจัดส่ง

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปรับวีซ่าด้วยตนเองได้ ศูนย์บางแห่งอาจมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้สมัครควรยืนยันความพร้อมใช้งานของบริการนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ส่งใบสมัคร เวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และสถานที่ตั้งของผู้สมัครในประเทศไทย

ข้อพิจารณาพิเศษ

เมื่อยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบท้องถิ่นเฉพาะ ที่อาจส่งผลต่อขั้นตอนการสมัคร รวมถึงตารางวันหยุด ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส (Covid-19) ที่กำลังดำเนินอยู่

ตารางวันหยุด

ประเทศไทย และจีนมีวันหยุดราชการที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่า ผู้สมัครควรตรวจสอบสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เพื่อดูประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการปิดสถานทูต หรือเวลาให้บริการที่จำกัดในช่วงวันหยุดดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์

ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นผู้เยาว์ และจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเมื่อยื่นขอวีซ่า

 • สูติบัตรรับรอง
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ไม่ร่วมเดินทางด้วย

เอกสารเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่สถานทูตจีนกำหนด

โปรโตคอล Covid-19

ข้อกำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงต้องมีใบรับรองสุขภาพ การกักกันเมื่อเดินทางมาถึง หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติล่าสุด ที่จัดทำโดยสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพ และความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่

ข้อมูลสถานทูต และสถานกงสุล

เมื่อยื่นขอวีซ่าจีนในประเทศไทย จำเป็นต้องทราบรายละเอียดการติดต่อของสถานทูต ที่ตั้งสถานกงสุล และเวลาทำการเพื่อวางแผนการเยี่ยมชมของคุณตามลำดับ

รายละเอียดการติดต่อสถานทูต

สถานทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นช่องทางติดต่อหลักในการยื่นขอวีซ่า ตั้งอยู่ที่

 • ที่อยู่ : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์ : +66 2 245 7043-4
 • แฟกซ์ : +66 2 246 8247
 • อีเมล์ : chinaemb_th@mfa.gov.cn

ผู้มาเยือนควรติดต่อสถานทูตผ่านช่องทางการติดต่อข้างต้น เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

สถานกงสุล

ประเทศจีนมีสถานกงสุลหลายแห่งทั่วประเทศไทย สถานกงสุลที่สำคัญ ได้แก่

สถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่

 • ที่อยู่ : 111 ถ.ช้างหล่อ อ.หายยา เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์ : +66 53 276 125

สถานกงสุลสงขลา

 • ที่อยู่ : 9 ถ.สะเดา สงขลา 90110 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์ : +66 74 322 034

สถานกงสุลขอนแก่น

 • ที่อยู่ : 142/5 ซอยประชาสำราญ ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์ : +66 43 336 606

สำนักงานเหล่านี้ให้บริการด้านวีซ่าสำหรับภูมิภาคของตน และควรติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในท้องถิ่น

ชั่วโมงการทำงาน

เวลาทำการของสถานทูต และสถานกงสุล

 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ช่วงเช้า : 09:00 น. – 12:00 น
 • ช่วงบ่าย : 13:30 น. – 17:00 น

โปรดทราบว่าสถานทูต และสถานกงสุลปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย และจีน ผู้ยื่นขอวีซ่าควรเยี่ยมชมในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังควรตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ก่อนที่จะวางแผนการเยี่ยมชม

คำถามที่พบบ่อย

การขอวีซ่าจีนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้สมัครต้องมีเอกสารหลายฉบับในการยื่นขอวีซ่าจีน ซึ่งรวมถึง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า กรอกออนไลน์ และพิมพ์ออกมา
 • หน้ายืนยันแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์ออกมา
 • หนังสือเดินทางต้นฉบับ และสำเนาของผู้สมัคร ซึ่งต้องมีหน้าวีซ่าว่างเพียงพอ และมีอายุอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร

วีซ่าจีนมีอายุนานแค่ไหน โดยทั่วไปความถูกต้องของวีซ่าจีนจะเริ่มนับจากวันที่ออก การหมดอายุขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ออก และเงื่อนไขเฉพาะใดๆ ที่ระบุไว้ในวีซ่า

สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ไหน สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนในกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์บริการ

ที่อยู่

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน

ชั้น 5 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทร : 0066-2-2075888 อีเมล : info@service.com

จะเกิดอะไรขึ้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครควรติดต่อสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

รายละเอียดการติดต่อสถานทูต

ที่อยู่

ข้อมูลติดต่อ

สถานทูตจีน

57 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทร : 0066-2-2450088

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบวีซ่าล่าสุด และได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะส่งใบสมัคร